ประกันคุณภาพการศึกษากองคลัง

ประกันคุณภาพการศึกษากองคลัง ปี 2562

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

แผนยุทธศาสตร์ กองคลัง 2560-2564

แผนปฏิบัติราชการกองคลัง ปี 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของกอง

  • ตามเอกสารในแฟ้ม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารกอง

  • แบบประเมินการบริหารงานผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงาน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง

  • ตามเอกสารในแฟ้ม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ

  • ตามเอกสารในแฟ้ม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองคลัง

  • ตามเอกสารในแฟ้ม

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  • ตามเอกสารในแฟ้ม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

แผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ

  • ตามเอกสารในแฟ้ม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์ กองคลัง 2560-2564

แผนปฏิบัติราชการกองคลัง ปี 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ตามเอกสารในแฟ้ม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

  • ตามเอกสารในแฟ้ม