รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง
– ระเบียบต่างๆ

ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ

– สถิติผู้มาใช้บริการกองคลัง

ข้อ O17 E-Service

– เว็บไซต์กองคลัง
– เฟสบุ๊ค กองคลัง
– เพจ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุกไตรมาส 2565)

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์
– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์กองคลัง
– ประกาศทางบอร์ดหน่วยงาน
– รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)