รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ

ข้อ O17 E-Service

– รอข้อมูล

ข้อ O18 แผนการใช้งบประมาณประจำปี

– รอข้อมูล

ข้อ O19 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

– รอข้อมูล

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– รอข้อมูล

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

– รอข้อมูล

ข้อ O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์
– ประกาศทางบอร์ดหน่วยงาน

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือากรจัดหาพัสดุประจำปี

– รอข้อมูล