ปี 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– ตผ.0057.4มค302 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี 2565

รายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2564

01.รายงานต้นทุนผลผลิต ปี 2564 (ฉบับเต็ม).pdf

รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยา ประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565)

รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยา ประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565)

2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2565

2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2565

รายงานงบทดลอง

ลำดับรายการปี พ.ศ.
12งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 2565
11งบทดลอง ณ 31 สิงหาคม 2565 2565
10งบทดลอง ณ 31 กรกฎาคม 2565 2565
9งบทดลอง ณ 30 มิถุนายน 2565 2565
8งบทดลอง ณ 31 พฤษภาคม 2565 2565
7งบทดลอง ณ 30 เมษายน 2565 2565
6งบทดลอง ณ 31 มีนาคม 25652565
5งบทดลอง ณ 28 กุมภาพันธ์ 25652565
4งบทดลอง ณ 31 มกราคม 25652565
3งบทดลอง ณ 31 ธันวาคม 25642564
2งบทดลอง ณ 30 พฤศจิกายน 25642564
1งบทดลอง ณ 31 ตุลาคม 25642564