วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022

ชื่อ – สกุล : นายเมธี กลมดวง
Name - Surename : Mr.Metee Klomduang
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (ผู้อำนวยการกองกลาง) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6231 – 0099
E-mail : methee.k@gmail.com

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริญญาโท  กศ.ม./การวัดผลการศึกษา  2550  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี  ศศ.บ./การบริหารธุรกิจ  2540  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย  2536  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
มัธยมศึกษาตอนต้น  2533  โรงเรียนแสนตอวิทยา
ประถมศึกษา  2530 โรงเรียนวัดดอยแก้ว

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา :
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณภาพชีวิตกับแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ :
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร/ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สังกัด..สำนักงานอธิการบดี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 ต.ค. 2560 – 2563
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 เดือน ต.ค. ปี 2552
ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน ต.ค. ปี 2559
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน ต.ค. ปี 2560
รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน ต.ค. ปี 2560
คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2561

รวมรับราชการ 22 ปี

ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน :
วันที่ 11 – 12 ธ.ค.2551 2 วัน สัมมนา เรื่อง ทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดย สกอ.
วันที่ 1 – 19 มิ.ย. 2551 19 วัน อบรมนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ 21 มี.ค. 2551 1 วัน สัมมนา เรื่องแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551- 2552 โดย สำนักงบประมาณ
วันที่ 4 มี.ค. 2551 1 วัน อบรม เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของสถาบันอุดมศึกษา โดย สกอ.
วันที่ 25 -26 ต.ค. 2550 2 วัน อบรม เรื่องการติดตามประเมินผลโครงการโดยใช้เครื่องมือ PARTโดย มรม
วันที่ 27 ส.ค. 2550 1 วัน อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP P/3 (Refresh)” รุ่นที่ 10 โดย กรมบัญชีกลาง
วันที่ 20 -21 มิ.ย. 2550 2 วัน อบรม เรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วนราชการ โดย มรม.
วันที่ 20 มี.ค 2550 1 วัน อบรมการใช้ระบบการจัดทำคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดย สำนักงบประมาณ
วันที่ 27 ก.พ. 2550 1 วัน อบรมการใช้ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดย สำนักงบประมาณ
วันที่ 13 มี.ค.- 27 เม.ย.2560 45 วัน อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง(สายสนับสนุน) รุ่นที่ 16 โดย สกอ.
วันที่ 21 ม.ค.2558 1 วัน สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงบประมาณ
วันที่ 4 ก.พ.2558 1 วัน สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงบประมาณ
วันที่ 9 มิ.ย.2559 1 วัน สัมมนาเชิงวิชาการ คตป. ประจำกระทรวงกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 19 – 21 มิ.ย.2559 3 วัน อบรมและสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย มรม
วันที่ 29 ก.พ.-4 มี.ค.2559 5 วัน ศึกษาดูงานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย มรม.
วันที่ 4 ต.ค.2559 1 วัน สัมมนาเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดย ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 17 ธ.ค.2561 1 วัน สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงบประมาณ
วันที่ 6-7 ม.ค.2562 2 วัน ประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) ด้านนโยบายและแผนงบประมาณ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วรัญญารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย ม.ราชภัฏเลย