ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. กันดินพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียรอบอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียอาคาร 35 และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเทพื้น ค.ส.ล. รอบอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคาร 36 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังภายนอกช่องลิฟท์โดยสารอาคาร 15 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
-สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
-รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
-รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการนำเสนอสำหรับผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
-การดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
-รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
รายงานผลพิจารณา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มโลหะ ( High Speed Presses Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มโลหะ ( High Speed Presses Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอแสดงผลภาพและขีดเขียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอแสดงผลภาพและขีดเขียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมนำเสนอสำหรับผู้สอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมนำเสนอสำหรับผู้สอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดจับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดจับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จับภาพชนิดความละเอียดสูงแบบติดตามวัตถุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จับภาพชนิดความละเอียดสูงแบบติดตามวัตถุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง พร้อมระบบไวไฟและอุปกรณ์แสดงผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
-ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง พร้อมระบบไวไฟและอุปกรณ์แสดงผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นนาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นนาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลห้องปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลห้องปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานผลพิจารณา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดเรืองแสงของสาร จำนวน 1 ชุด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดเรืองแสงของสาร
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ใบรับซองเอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดเรืองแสงของสาร
ใบยื่นซองเอกสาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดเรืองแสงของสาร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องวัดเรืองแสงของสาร
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ใบรับซองเอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
ใบยื่นซองเอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานการ สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์
สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ใบรับซองเอกสาร สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน
ใบยื่นซองเอกสาร สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานการ สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน