วันศุกร์, มกราคม 28, 2022
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ผู้บริหารกองคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ

ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการเงิน การคลัง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586 ต่อ 355
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-2248779
E-mail : amorn.th@rmu.ac.th

นางแสงระวี ภักดีบุตร

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-6737258
E-mail : Sangravee356@gmail.com

บริการ

สารสนเทศสำหรับบุคลากร

สารสนเทศสำหรับนักศึกษา

สารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก

การเบิกจ่าย

กฎหมาย / ข้อบังคับ / ระเบียบ / แนวปฏิบัติ / รายงาน / เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมซักซ้อมเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แจ้งรหัสงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แจ้งเวียนโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปพลางก่อน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหล็กไหล จันทบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตามรายการดังนี้1.พิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดใหญ่ ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1...

กฎหมาย / ข้อบังคับ / ระเบียบ / แนวปฏิบัติ / รายงาน / เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประชุมกลุ่มงานบัญชี โดยประเด็นเป็นการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานของกองคลังระหว่างผู้อำนวยการกองคลัง และกลุ่มงานบัญชี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานประชุมกลุ่มงานบัญชี โดยประเด็นเป็นการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานของกองคลังระหว่างผู้อำนวยการกองคลัง และกลุ่มงานบัญชี ครั้งที่...

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน กองคลัง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน กองคลัง ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมได้ปรึกษา หารือกัน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง