รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                 รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม                           Report date  : 29.10.2021 
User name     : D024E01                       หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม                     Report Time  : 10:13:18   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                108,972.85               (108,972.85)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                 85,383.65                (85,383.65)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                 11,794.45                (11,794.45)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         9,439,788.47                      0.00                      0.00              9,439,788.47 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     329,920.00             14,688,879.21            (14,663,929.58)               354,869.63 
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง                 3,059,750.00              5,168,150.00             (6,459,540.00)             1,768,360.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                        165,000.00             19,949,578.21            (19,889,029.21)               225,549.00 
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า                   10,141,710.00                      0.00                      0.00             10,141,710.00 
1104010101 เงินฝากประจำ                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1203010203 งลท.ในตราสารหนี้-ยาว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf             1,668,618,592.60                      0.00                      0.00          1,668,618,592.60 
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf             (225,091,372.02)                     0.00                      0.00           (225,091,372.02)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ              325,052,895.47                      0.00                      0.00            325,052,895.47 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ               (108,819,956.28)                     0.00                      0.00           (108,819,956.28)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface              402,179,069.33                      0.00                      0.00            402,179,069.33 
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.             (238,934,689.91)                     0.00                      0.00           (238,934,689.91)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                  159,901,396.05                      0.00                      0.00            159,901,396.05 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ             (117,658,475.74)                     0.00                      0.00           (117,658,475.74)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                    917,700.00              6,653,196.25               (420,000.00)             7,150,896.25 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf                64,256,015.00                420,000.00                      0.00             64,676,015.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (7,350,380.00)            15,719,013.35             (8,369,743.35)                (1,110.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (733,985.48)             7,897,761.58             (7,627,243.25)              (463,467.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                   (52,317.35)             1,357,094.47             (2,031,390.04)              (726,612.92)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (3,569,520.00)            34,481,853.99            (33,261,512.99)            (2,349,179.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 15,761.74                (15,761.74)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                811,415.69               (811,415.69)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                126,384.14               (126,384.14)                     0.00 
2112010102 เงินประกันผลงาน                    (2,782,670.55)                     0.00               (478,260.10)            (3,260,930.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 23,589.20                (35,383.65)               (11,794.45)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                 รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม                           Report date  : 29.10.2021 
User name     : D024E01                       หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม                     Report Time  : 10:13:18   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 61,224,654.84                      0.00                      0.00             61,224,654.84 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (1,651,170,898.05)                     0.00                      0.00         (1,651,170,898.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (284,732,210.82)                     0.00                      0.00           (284,732,210.82)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                       (4,877,022.83)                     0.00                      0.00             (4,877,022.83)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                        0.00                      0.00                (50,000.00)               (50,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                   (72,774,617.90)                     0.00             (8,461,110.92)           (81,235,728.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (62,394,325.45)               478,260.10            (13,575,576.25)           (75,491,641.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (3,603,697.55)                     0.00               (907,088.79)            (4,510,786.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                  (163,426,280.49)                     0.00            (14,189,766.02)          (177,616,046.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (71,367,263.28)                     0.00             (6,571,977.99)           (77,939,241.27)
4307010110 TR-รับเงินกู้                     (18,872,972.90)               148,030.00             (5,634,310.00)           (24,359,252.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (385,284.00)                     0.00                      0.00               (385,284.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ                        (385,284.00)                     0.00                      0.00               (385,284.00)
5101010101 เงินเดือน                          60,906,527.74              7,123,713.05                      0.00             68,030,240.79 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                    6,675,008.55              1,257,640.79                      0.00              7,932,649.34 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           347,800.00                  1,000.00                      0.00                348,800.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                     15,242.37                  3,467.47                      0.00                 18,709.84 
5101010113 ค่าจ้าง                             2,736,760.00                303,520.00                      0.00              3,040,280.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 9,388,508.13              1,030,410.40                      0.00             10,418,918.53 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                   103,637,226.94             11,900,563.39                      0.00            115,537,790.33 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                  812,000.60                 89,777.40                      0.00                901,778.00 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                       1,218,000.90                134,666.10                      0.00              1,352,667.00 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                          59,127.30                  6,663.90                      0.00                 65,791.20 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                    1,688,091.00                141,884.00                      0.00              1,829,975.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                            88,000.00                  8,000.00                      0.00                 96,000.00 
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.                   685,800.00                      0.00                      0.00                685,800.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                     167,623.00                      0.00                      0.00                167,623.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  288,197.50                103,827.00                      0.00                392,024.50 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                 2,839,101.75                235,623.00                      0.00              3,074,724.75 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                  1,116,634.71                321,629.64               (154,643.16)             1,283,621.19 
5101040102 บำนาญปกติ                          41,246,625.75              4,606,522.34                      0.00             45,853,148.09 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                    31,046.40                  3,449.60                      0.00                 34,496.00 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                      2,939,338.95                319,798.55                      0.00              3,259,137.50 
5101040106 เงินบำเหน็จ                         1,191,601.00                      0.00                      0.00              1,191,601.00 
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด                       61,141.55                      0.00                      0.00                 61,141.55 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                 รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม                           Report date  : 29.10.2021 
User name     : D024E01                       หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม                     Report Time  : 10:13:18   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                      2,780,479.05                200,000.00                      0.00              2,980,479.05 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                        0.00                225,549.00                      0.00                225,549.00 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                     1,419,939.00                157,771.00                      0.00              1,577,710.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   55,630.00                      0.00                      0.00                 55,630.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                3,733,535.85                436,012.75                      0.00              4,169,548.60 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ                1,734,018.61              1,054,993.65               (495,367.21)             2,293,645.05 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                    53,741.37                      0.00                      0.00                 53,741.37 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                   17,105,961.30                357,200.00                      0.00             17,463,161.30 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         39,760.00                      0.00                      0.00                 39,760.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              37,791.00                      0.00                      0.00                 37,791.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    49,266.93                      0.00                      0.00                 49,266.93 
5104010104 ค่าวัสดุ                           12,456,171.73                313,907.00                 (7,388.33)            12,762,690.40 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     847,700.01                      0.00                      0.00                847,700.01 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                           3,900.00                      0.00                      0.00                  3,900.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                7,518,479.54                472,570.00                      0.00              7,991,049.54 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                            1,000.00                      0.00                      0.00                  1,000.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                           12,046,131.17                      0.00                      0.00             12,046,131.17 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             4,342.49                      0.00                      0.00                  4,342.49 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    8,022.31                      0.00                      0.00                  8,022.31 
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์                    3,390.00                      0.00                      0.00                  3,390.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                        20,549.13                      0.00                      0.00                 20,549.13 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                   808,350.00                 12,500.00                      0.00                820,850.00 
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม                   100,800.00                 11,200.00                      0.00                112,000.00 
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ               28,538,393.90              5,550,230.00               (148,030.00)            33,940,593.90 
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น                       662,175.00                      0.00                      0.00                662,175.00 
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้                       62,400.00                      0.00                      0.00                 62,400.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                     203,093.48                 11,794.45                      0.00                214,887.93 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    385,284.00                      0.00                      0.00                385,284.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 4,877,022.83                 50,000.00                      0.00              4,927,022.83 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                232,060.00               (232,060.00)                     0.00 
5301010103 พักค่าใช้จ่าย                               0.00                478,260.10               (478,260.10)                     0.00 
 Amount                                                0.00            145,301,323.46           (145,301,323.46)                     0.00