ประชุมกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

54

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานประชุมกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยได้ประชุมหารือปัญหางานด้านบัญชี ด้านการเงิน และงานด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น