รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ 2566

รายงานผลการเบิกจ่าย-ไตรมาสที่-1-2 เสนอ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อ O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจง
วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding
กระบวนการ WORK FLOW 2560
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงาน GFMIS

ข้อ O15 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการลงทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขาย e-GP
คู่มือการลงทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขาย MIS

ข้อ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลการเชิงสถิติการให้บริการของกองคลัง ปี 2566

ข้อ O18 การให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (E-Service)

https://www.facebook.com/finance.rmu
https://finance.rmu.ac.th/

ข้อ O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อ O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2566

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
รายการข่าวประกวดราคามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565