Saturday, December 2, 2023

กลุ่มงานการเงิน

นางแสงระวี ภักดีบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางราตรี มะปะไมย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนถาวร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปิยลักษณ์ แสนคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนงลักษณ์ วงษ์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพีรพัชร สอนสูญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววิชุดา อนุอัน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุมาลี ประมูลจะโก

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวปรารถนา หวานเหย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนฤมล ยศเสนา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ