กิจกรรมกองคลัง

กลุ่มงานบัญชีประชุมจัดทำเวิร์คช็อปฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นัดประชุมกลุ่มงานบัญชี กองคลัง เพื่อปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางการจัดทำเวิร์คช็อป และวางแผนการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562

ผอ.กองคลัง ร่วมประชุมสัมมนา การจัดทำรายงานการเงิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อเรียนรู้ทบทวนทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานทางการเงิน และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการต่อไป

ผอ.กองคลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง งาน GFMIS เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อที่จะรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบการรายงานผลภาพรวมทั้งหมดในการเบิกจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2562 ของกรมบัญชีกลาง

ผอ.กองคลัง เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมสัมมนา “ทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ” เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง และนำมาปรับใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง และกลุ่มงานออกแบบฯ ศึกษาดูงานที่ ม.ขอนแก่น

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสิริยากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมบุคลากรกลุ่มงานพัสดุ ร่วมกับ ดร.จีระพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ร่วมศึกษาดูงานที่กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสุนิภา ไสวเงิน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง, นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาราชการแทน ผอ.กองอาคารสถานที่ และนายวีรชาติ สุริยะเสน รักษาราชการแทนหัวหน้าพัสดุ และบุคลากรกลุ่มงานพัสดุให้การต้อนรับ โดยได้ปรึกษาหารือในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Price Performance)เนื่องจากกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพในการประกอบการในการพิจารณาในโครงการต่างๆ และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน กระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผอ.กองคลัง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์ ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยท่าน ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. นำโดย ท่านสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือ ITA 62

ภาพ : สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
ข่าว : สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ/นายมานพ นามมณี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการของมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพัสดุและงานออกแบบชั้น 2 ผศ.ดรวุฒิชัย พรพัชรพงศ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการ โดยงานยานพาหนะ กองกลางได้ขอจำหน่ายรถยนต์ราชการที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน เนื่องจากมีอายุใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้ดำเนินต่อไป

ภาพ : คุณมานพ นามมณี
ข่าว : คุณพัชรี แสนบุญ

ประชุมร่างการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะฯ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพัสดุและงานออกแบบชั้น 2 ได้ดำเนินารประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก 6 ล้อ และคุณลักษณะรถกระเช้า โดย นายเมธี กลมดวง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิกรบดี (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)เป็นประธานกรรมการ โดยได้ประชุมหารือรายละเอียดและจะได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพ : คุณมานพ นามมณี
ข่าว : คุณพีรพงษ์ ทบภักดิ์

กองคลัง มรม.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการชี้แจงแนวทางการเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS กรณีการปรับโครงสร้างหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ ให้บุคลากรกองคลังเข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาดำเนินการตามปรับกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS และได้ดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

ประชุมกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานประชุมกองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยได้ประชุมหารือปัญหางานด้านบัญชี ด้านการเงิน และงานด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น