Saturday, December 2, 2023

กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้

นายประโชติ ประจันตะเสน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้

นายกัญหา รักษาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางอรอุมา สีเทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ทวะชารี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุวภัทร ดวงคมทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอุมาพร ซ้ายขวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวโสภา คำละมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายสุรพล โพพยัคฆ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวทิพย์ประเกสร แสนยบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ