ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

126

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด โดยคณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาหารือ โดยผู้ที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท อินโนเอช กรุ๊ป จำกัด โดยจะได้ดำเนินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป