ประชุมส่งงานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 10 เดือน

182

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ อาจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพร้อมด้วย ดร.ลำดวน ดวงคมทา ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจรับร่วมประชุมส่งงานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 10 เดือน โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ ในการนี้ผู้รับจ้างได้ขออนุญาตประชุมผ่านออนไลน์ (โปรแกรม Google Meet) และได้ทำการส่งงานพื้นที่งานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 10 เดือน คือ บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด และจะได้ดำเนินขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here