ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566

255

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานออกแบบและงานก่อสร้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ์ เติมสวัสดิ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมได้ดำเนินตามวาระการประชุม และปรึกษา หารือ กำหนดการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งจะได้ดำเนินตามกำหนดการตรวจสอบพัสดุฯ ต่อไป