Saturday, December 2, 2023

ผู้บริหารกองคลัง

นางสาวปฏิมา มะเลิศ

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

นางแสงระวี ภักดีบุตร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางกัญภร ม่วงเสน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นายประโชติ ประจันตะเสน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้

นางสาวรามาวดี ถนอมทรัพย์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

นางสาวขวัญจิตร แคนวัง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางวาสนา เทวะสิงห์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงาน GFMIS

-ว่าง-

-ว่าง-
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานธุรการ