Saturday, December 2, 2023

กลุ่มงานพัสดุ

นางกัญภร ม่วงเสน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นางสาวขวัญใจ ฤทธาพรหม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางพัชรี แสนบุญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางมัลลิกา สุวรรณไตรย์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายพีรพงษ์ ทบภักดิ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเลิศจริยา พินพาท

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร

นายมานพ นามมณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวภัทรมน อันทะราศรี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวชฎาภัส คณาศรี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ