Saturday, December 2, 2023

กลุ่มงานบัญชี

นางสาวรามาวดี ถนอมทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

นางสาวจุฑาวิณีย์ บุญภูงา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนิภาพร บำรุง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์ทรงเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวณัฐริกา เพียรแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ