ประชุมปิดตรวจสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

2902

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรับฟังการประชุมปิดตรวจสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยนางปรานี ช่วยเกิด ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม และคณะสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการดำเนินงานเกี่ยวการเงินการคลัง เพื่อจะได้ดำเนินงานตามระเบียบฯ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป