ประชุมส่งมอบพื้นที่งานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

3929

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ เป็นประธานการตรวจรับพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับ และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วม โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ในการนี้ได้ทำการส่งมอบพื้นที่งานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ให้กับผู้ชนะในการเสนอราคา คือ บริษัท อินโนเอช กรุ๊ป จำกัด เพื่อจะได้ดำเนินขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป