Monday, October 2, 2023
Slider_2023-05-19168449367094788
M-1
380421595_691519103008899_3651701128724452288_n
Slider_2023-09-19169510626168803
Slider_2023-09-18169502557065629
Slider_2023-09-01169354239169123
Slider_2023-09-04169381879398646
previous arrow
next arrow

ข่าว-ประชาสัมพันธ์กองคลัง

กองคลัง ร่วมงานมุทิตาจิตบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Confference2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความห่วงใยให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ...

นางสาวปฏิมา มะเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 043713586-7 ต่อ 355
>>ตารางการประชุมผู้อำนวยการ<<

บริการสารสนเทศ

ตารางการจองห้องประชุม