วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ผู้บริหารกองคลัง

นางสาวปฏิมา มะเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 355
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-5049174
E-mail : patima.m@rmu.ac.th

บริการ

สารสนเทศสำหรับบุคลากร

สารสนเทศสำหรับนักศึกษา

สารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก

การเบิกจ่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 2)

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (ชั้น 2) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ นางสาวนางสาวปฏิมา มะเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมฯ ต่อจากวันที่ 6...

กฎหมาย / ข้อบังคับ / ระเบียบ / แนวปฏิบัติ / รายงาน / เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่งและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ.๒๕๖๕
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืม พ.ศ.๒๕๖๒
กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒
แจ้งรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แจ้งรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมซักซ้อมเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แจ้งรหัสงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แจ้งเวียนโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปพลางก่อน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 2)

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (ชั้น 2) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ นางสาวนางสาวปฏิมา มะเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมฯ ต่อจากวันที่ 6...

กฎหมาย / ข้อบังคับ / ระเบียบ / แนวปฏิบัติ / รายงาน / เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 2)

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (ชั้น 2) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ นางสาวนางสาวปฏิมา มะเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมฯ ต่อจากวันที่ 6...

14 กุมภาพันธ์ กองคลังร่วมงานวันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กองคลัง สำนักงานอธิการบดี นำโดยนางสาวปฏิมา มะเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลังเข้าร่วมวันราชภัฏ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า...

กฎหมาย / ข้อบังคับ / ระเบียบ / แนวปฏิบัติ / รายงาน /เกี่ยวกับทรัพย์สินและรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง