ระเบียบต่างๆ

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง (การเงิน)

1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
1.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
1.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
1.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
1.7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.9 แนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง (พัสดุ)

2.1 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
2.2 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2
2.3 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ฉบับที่ 3
2.4 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2541 ฉบับที่ 4
2.5 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 5
2.6 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 ฉบับที่ 6
2.7 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552 ฉบับที่ 7
2.8 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
2.9 กฎกระทรวง กำหนดเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552
2.10 การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
2.11 การตีราคาทรัพย์สิน
2.12 ตย.เอกสารประกวดราคา หนังสือค้ำประกันสัญญา บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์
2.13 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
2.14 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อน พรบ. งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2555 ประกาศใช้ ลว8ธค54
2.15 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
2.16 กค0421.5/ว128 ลว30ตค55 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2.17 กค(กวพอ)0421.3/ว419 ลว19ตค55 ซักซ้อมความเข้าใจการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กฯให้ สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบ
2.18 กค(กวพ)0421.3/ว462 ลว28พย55 แนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
2.19 กค(กวพอ)0421.3/ว24 ลว22มค56 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซอง งานซื้อและงานจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.20 กค(กวพ)0421.3/ว267 ลว16กค55 การซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
2.21 กค(กวพ)0421.3/ว268 ลว16กค55 การซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139
2.22 กค(กวพ)0421.3/ว462 ลว28พย55 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
2.23 กค(กวพอ)0421.3/ว347 ลว5กย55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.24 กค(กวพอ)0421.3/ว419 ลว19ตค55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ สตง. เพื่อตรวจสอบ
2.25 นร0505/ว(ล)4475 ลว19กพ56 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
2.26 กค0421.3/ว22 ลว8มีค56 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (2)
2.27 กค(กวพอ)0421.3/ว79 ลว27กพ56 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกฯ พัสดุ วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
2.28 กค(กวพ)0421.3ว181 ลว15พค56 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ
2.29 กค(กวพ)0421.3ว268 ลว16กค55 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยพัสดุ
2.30 นร(กวพ)1305/ว8608 ลว5ตค44 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
2.31 กค0423.3/ว31 ลว28กพ57 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร
2.32 กค(กวพ)0421.3/ว50 ลว11กพ58 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
2.33 กค(กวพ) 0421.3/ว 258 ลว.24 ก.ค. 58 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.34 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.35 กฎกระทรวง การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
2.36 กค (กวจ) 0405.2/ว122 ลว. 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
2.37 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
2.38 กค 0402.5/ว156 ลว. 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2.39 กค (กวจ) 0405.2/ว111 ลว. 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
2.40 กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลว. 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
2.41 กค 0421.3/12802 ลว. 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ
2.42 กค (กวจ) 0405.2/ว398 ลว. 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
2.43 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560