ติดต่อเรา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

– กองคลัง (งานการเงิน)
043-713586, 043-713587 ภายใน 301, 303, 359, 360, 459

– กองคลัง (งานพัสดุ)
043-725435 ภายใน 312, 302

– กองคลัง (งานทรัพย์สินและรายได้)
043-711542 ภายใน 315, 364

Bet365 Visit site get 200 GBP