หน้าที่กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่มีในการให้บริการทางด้านการงบประมาณ  การเงิน การคลัง  การบัญชีการพัสดุ  และระบบ GFMIS   มีหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  การสั่งการเรื่องการเงิน  การจัดหาพัสดุ การจัดการพัสดุ  การจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ  การควบคุมค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การบริหารงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  การจัดทำระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง  และจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ  ที่กระทรวงการคลังกำหนด  รวมถึงการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ   และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายภาพรวมของงานภายในกองคลัง  ซึ่งตามโครงสร้างได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น  6  กลุ่มงานโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานของแต่ละกลุ่มงานที่จะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์  ดังนี้
1.กลุ่มงานธุรการ
1.1   งานธุรการและงานสารบรรณ
1.2   งานอำนวยการและการประชุม
1.3   งานรวบรวมระเบียบข้อบังคับ
1.4   งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1.5   งานประกันคุณภาพ
2.กลุ่มงานการเงินและบัญชี
2.1 งานการเงิน  จำแนกออกเป็น  4  หน่วยบริการ  ดังนี้
2.1.1  หน่วยรับและนำส่งรายได้
2.1.2  หน่วยเบิก-จ่ายทั่วไป
2.1.3  หน่วยเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง
2.1.4   หน่วยเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
2.2 งานบัญชี
2.2.1   หน่วยบัญชีเงินงบประมาณ
2.2.2   หน่วยบัญชีเงินรายได้
2.2.3   หน่วยตรวจสอบและรายงาน
3.กลุ่มงานงบประมาณ
3.1 งานควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
3.2  งานบริหารงบประมาณ
3.3  งานกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3.4  งานขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
3.5  งานขออนุมัติเงินประจำงวด
4.กลุ่มงานระบบ GFMIS
4.1  ระบบรับและนำส่งรายได้
4.2  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
4.3  ระบบเบิกจ่าย
4.4  ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
4.5  ระบบสินทรัพย์ถาวร
4.6  ระบบงบประมาณ
5.กลุ่มงานพัสดุ
5.1 งานจัดหาพัสดุ
5.2 งานจัดการพัสดุ จำแนกออกเป็น  2  หน่วยบริการคือ
5.2.1  หน่วยควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
5.2.2  หน่วยเก็บรักษาและบริการยืมคืน
5.3 งานคลังพัสดุ
5.4 งานเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
6.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
6.2 งานกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา
6.3 งานจัดหารายได้จากทรัพย์สิน
6.3.1 โครงการบริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ
6.3.2 โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์
6.3.3 โครงการร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและบริการต่าง ๆ (7-Eleven)
6.3.4 โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ
6.3.5 โครงการโรงอาหาร
6.3.6 โครงการร้านค้าและซุ้มต่าง ๆ
6.3.7 โครงการพลาซ่า  (บริเวณหลังเวทีเอนกประสงค์)
6.3.8 โครงการจัดจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษาและของที่ระลึก