ปี 2566

รายการงบทดลอง ประจำปี 2566
1.รายการงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565
2.รายการงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565
3.รายการงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565
4.รายการงบทดลอง เดือนมกราคม 2566
5.รายการงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566
6.รายการงบทดลอง เดือนมีนาคม 2566
7.รายการงบทดลอง เดือนเมษายน 2566
8.รายการงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2566
9.รายการงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566
10.รายการงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2566
11.รายการงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566
12.รายการงบทดลอง เดือนกันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
รายละเอียดประกอบสำคัญงบทดลอง.2566
1.1.1-เงินสดคงเหลือประจำวัน.2566
1.1.2-งบกระทบยอดเงินฝาก.เงินงบประมาณ.2566
1.1.3-งบเทียบยอดเงินฝากคลัง.2566