กองคลัง ร่วมงานมุทิตาจิตบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566

107

วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Confference2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความห่วงใยให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้างานมุทิตาจิตร่วมของสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักอธิการบดีฯ มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 6 ท่าน ดังรายนามดังนี้
1.นายสมชาย ลาจ้อย สังกัดกองกลาง
2.นายทองแดง บุญสาง สังกัดกองกลาง
3.นายสรายุทธ ไชยสิงห์ สังกัดกองกลาง
4.นายสุพจน์ พรมเทพ สังกัดกองกลาง
5.นายทองจันทร์ คำตา สังกัดกองกลาง
6.นางศิริปภา โภคทรัพย์ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

โดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี นำโดยนางสาวปฏิมา มะเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ผู้บริหารกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลังร่วมงานมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอบคุณข่าว/ภาพ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม