ประชุมก่อนการตรวจรับพัสดุงานจ้างงานจ้างเหมารักษาความทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2566 ปีงบประมาณ 2566 งวดงานที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งาน

69

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ว่าที่ร้อยตรีภานุทัต สวัสดิ์ถาวร เป็นประธานประชุมก่อนการตรวจรับพัสดุงานจ้างงานจ้างเหมารักษาความทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2566 ปีงบประมาณ 2566 งวดงานที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยที่ประชุมได้ปรึกษา หารือ กับคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพต่อไป