ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 จำนวน 1 งาน

98

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยคณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาหารือ โดยจะได้ดำเนินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป