ประชุมตรวจสภาพงานจ้างปูกระเบื้องบริเวณชั้น 1 อาคารนิติศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน

236

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ อาจารย์ ดร. กริช สินธุศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน โดยคณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป