ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางบ้านพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

111

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ นายกมล อาหาสิเม หัวหน้ากลุ่มงานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางบ้านพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน และระเบียบฯ ต่อไป