ประชุมพิจารณาส่งมอบพื้นที่งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน

103

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมประชุมพิจารณาส่งมอบพื้นที่งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ในการนี้ได้ทำการส่งมอบพื้นที่งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ให้กับผู้ชนะในการเสนอราคาในงานจ้างฯ คือ บริษัท พีเคเอส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อจะได้ดำเนินขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป