ประชุมกลุ่มงานพัสดุ ครั้งที่ 1/2562

57

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ นายประโชติ ประจันตะเสน หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ได้ประชุมกลุ่มงานพัสดุ หลังจากประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานจึงมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุทุกคน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดปัญหาซึ่งอาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนต่อไป