ประชุมร่างการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะฯ จำนวน 2 รายการ

8

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพัสดุและงานออกแบบชั้น 2 ได้ดำเนินารประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก 6 ล้อ และคุณลักษณะรถกระเช้า โดย นายเมธี กลมดวง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิกรบดี (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)เป็นประธานกรรมการ โดยได้ประชุมหารือรายละเอียดและจะได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพ : คุณมานพ นามมณี
ข่าว : คุณพีรพงษ์ ทบภักดิ์