ผอ.กองคลัง และบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการในด้านบัญชีฯ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

121

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มบัญชี และบุคลากรกลุ่มงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยงาน ฝ่ายการเงินและฝ่ายการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้ปรึกษา หารือ พูดคุยเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการในด้านบัญชี และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพ : เฟดบุ๊ค ผอ.รัตน์ฐาภัทร สินเธาว์
ข่าว : นายมานพ นามมณี