กองคลัง มรม.ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS

15

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ได้มีโครงการชี้แจงแนวทางการเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS กรณีการปรับโครงสร้างหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ ให้บุคลากรกองคลังเข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาดำเนินการตามปรับกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS และได้ดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป