การประชุมจ้างออกแบบก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อประกอบของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ได้มีการประชุมจ้างออกแบบก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อประกอบของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และทางผู้ออกแบบได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 ตามรายการดังนี้
1.อาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ
2.อาคารศูนย์บ่มเพาะผลิตและพัฒนาครูตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ
3.อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่การพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 รายการ
4.อาคารวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 รายการ
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไท-อีสาน จำนวน 1 รายการ
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมรับฟัง และทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ โดยได้ปรึกษาหารือและเสนอแนะเพื่อทางผู้ออกแบบจะได้ปรับรูปแบบการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการ และจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป