ผอ.กองคลัง ร่วมประชุมกลุ่มงานพัสดุ

81

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ประชุมกลุ่มงานพัสดุ โดยนายประโชติ ประจันตะเสน หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ได้รายงานภาพรวม เกี่ยวกับการทำงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านงานพัสดุ ทางผู้อำนวยการได้แนะนำ ปรึกษา หารือ การดำเนินงานของงานพัสดุมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป